WSPIERANIE LOKALNEJ REWITALIZACJI

Opublikował:

Podczas obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku przyznaliśmy dotacje celowe o łącznej wartości przekraczającej 6,3 mln złotych dla 77 gmin na przygotowanie aktualnych lokalnych programów rewitalizacji. Dotacje otrzymały m.in. gminy Mirsk, Nowogrodziec, Podgórzyn i Świerzawa, miasta Bolesławiec, Kowary, Świeradów Zdrój, Wojcieszów i Zgorzelec, a także miasto Jelenia Góra (prawie 96 tys. zł).

Obszary przewidziane do rewitalizacji wskazane będą w wyniku delimitacji opartej o analizę diagnostyczną ukierunkowaną na identyfikację i ocenę występujących problemów przybierających postać zjawisk i procesów kryzysowych w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym, ekologicznym itd. Przyczynowo-skutkowa analiza przestrzenna natężenia zjawisk i procesów kryzysowych pozwoli jednoznacznie określić granice obszarów degradacji, które mogą być przedmiotem działań rewitalizacyjnych w ramach lokalnych programów rewitalizacji (LPR). Zakres zaś tychże działań wskazany zostanie w wyniku współpracy lokalnych władz samorządowych, lokalnych społeczności, podmiotów gospodarczych, społecznych organizacji itd.

Przedsięwzięcia przewidziane w ramach LPR finansowane będą m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W tzw. Aglomeracji Jeleniogórskiej (Związku ZIT złożonym z 18 gmin i zamieszkałym przez ponad 208 tys. osób) wyodrębniono już dedykowane rewitalizacji środki finansowe (10 mln euro). O tym co z tychże środków zostanie zrealizowane przekonamy się w najbliższym czasie 🙂

Written by