Doświadczenie

Osiągnięcia zawodowe

 • Prezydent Miasta Jeleniej Góry w latach 2006-2010;
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiej Filii (byłego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzący zajęcia m.in. z przedmiotów: administracja samorządowa, zarządzanie publiczne, polityka regionalna, polityka miejska, samorządowa polityka przestrzenna, planowanie rozwoju, lokalne i regionalne strategie rozwoju oraz finanse samorządowe; promotor ponad 470 prac dyplomowych i magisterskich,
 • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w latach 1999-2005;
 • Członek Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w latach 1999-2005;
 • Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze; kierownik i główny specjalista Ośrodka Statystyki Regionalnej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (współtwórca Banku Danych Lokalnych – ogólnokrajowej bazy danych w przekroju jednostek terytorialnych, współautor zakresu sprawozdawczości organów samorządu terytorialnego, koordynator ogólnokrajowych badań statystycznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach; koordynator wielu publikacji statystycznych o zasięgu regionalnym i krajowym, w tym: „Miasta w Polsce”, „Gminy przygraniczne”, „Gminy o funkcjach turystycznych i uzdrowiskowych”, „Społeczna i ekonomiczna przestrzeń Dolnego Śląska”, „Polska w nowym podziale terytorialnym”, „Województwo dolnośląskie – stan i perspektywy rozwoju”, „Panorama powiatów województwa dolnośląskiego”, „Samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim”, „Mienie gmin i powiatów” i innych) – w latach 1991-2006,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
 • Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • Ekspert Systemu Analiz Samorządowych (SAS),
 • Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej we Wrocławiu,
 • Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze,
 • Członek Komisji Infrastruktury Osadniczej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, w latach 1985-1990,
 • Członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, w latach 2009-2011,
 • zagraniczne praktyki i staże naukowe: w Limburg Business School w Hasselt (Belgia)  oraz  w Den Kommunale Hojskole w Grenaa (Dania),
 • Prace badawcze na rzecz praktyki, a m.in. w opracowaniu:
  • studium nt. „Warunki zamieszkiwania i społeczne potrzeby utrzymania i modernizacji zasobów mieszkaniowych w zespołach starej zabudowy w miastach dolnośląskich”,
  • studium nt. „Badanie ekonomicznych skutków rozwoju turystyki – na przykładzie regionu sudeckiego”,
  • strategii lub długofalowych programów rozwoju gmin: Lubawka, Gryfów Śląski, Nowogrodziec, Starachowice, Lubań, Lądek Zdrój, Legnica, Jelenia Góra, Marciszów, Wleń, Karpacz, Lwówek Śląski, Dobromierz, Zgorzelec, Jeżów Sudecki, Podgórzyn, Pieńsk, Zawidów, Złotoryja,
  • strategii rozwoju gospodarczego województwa jeleniogórskiego,
  • strategii rozwoju powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego,
  • „Strategii zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia powiatu bolesławieckiego”,
  • studium koncepcyjno-urbanistycznego „Regionalne strefy wspierania przedsiębiorczości – województwo dolnośląskie”,
  • „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001-2003”,
  • ekspertyzy nt. „Realizacja programu Phare Crossborder Cooperation w regionie dolnośląskim w latach 1994-1999”,
  • „Regionalnego Programu Operacyjnego dla PHARE 2002-2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza”,
  • „Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska”,
  • „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006”;
  • „Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013”,
  • Studium „Trójstyk 2020 – perspektywy rozwoju pogranicza Saksonia – Północne Czechy – Dolny Śląsk”,
  • Strategii rozwoju Dolnego Śląska 2030 (przewodniczący Komitetu Ekspertów).
 • Udział w pracach panelu ekspertów w zakresie „Rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych”;
 • członek Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020;
 • członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
 • członek Regionalnego Forum Terytorialnego (od 2019 roku);
 • Wykładowca wielu szkoleń z zakresu problematyki formułowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych różnych szczebli, planowania przestrzennego, działań marketingowych władz samorządowych oraz gospodarki samorządu terytorialnego, a także diagnozowania i monitorowania zmian w układach lokalnych i regionalnych;

Działalność naukowa

 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (m.in. w międzynarodowych projektach „Rozwój ekonomiczny regionu – sytuacja na rynku pracy – migracje wewnętrzne i zagraniczne” oraz „Advanced manufacturing and the transition of regional economies: institutions, social regulation and development in Apulia and Lower Silesia”);
 • Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych problemów rozwoju lokalnego i regionalnego, zagadnień metodologicznych statystyki regionalnej oraz statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej;
 • Współautor wielu książek m.in.:
  • Gospodarka lokalna (1995), Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej (1996). I-BiS, Wrocław,
  • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy (1997), Uniwersytet Opolski, Opole,
  • Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków (1998), Fundacja im. Stefana Batorego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni (1998), Fundacja im. Stefana Batorego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Taksonomia struktur w badaniach regionalnych (1998), Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Konkurencyjność miast i regionów (2001), Akademia Ekonomiczna, Kraków,
  • Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu (2002), Akademia Ekonomiczna, Poznań,
  • Ekonomika i zarządzanie miastem (2004), Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Metody oceny rozwoju regionalnego (2006), Akademia Ekonomiczna, Wrocław,
  • Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie (2007), Akademia Ekonomiczna, Poznań,
  • Finansowanie sportu ze środków publicznych (2014), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
  • (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych (2015), Polish Governance Institute, Wrocław,
  • Samorząd w służbie społeczeństwa obywatelskiego. Dobre praktyki – wyzwania – tradycja (2018), PWSZ, Nysa.
 • Referaty (ponad 100) na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. w Münster, Pardubicach, Libercu, Wiedniu, Bielefeld, Passau, Monachium, Bremen, Cottbus, Dortmund, Bukareszcie, Berlinie, Usti n/Labem, Tarnopolu, Dreźnie, Bańskiej Bystrzycy).

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany w 1989 roku;
 • Tytuł „Zasłużony dla Wydziału” przyznany w 1994 roku przez Radę Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany w 1995 roku;
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany w 2003 roku;
 • Odznaka honorowa „Za zasługi dla statystyki RP” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki przyznana w 2003 roku;
 • Medal za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przyznany decyzją Zarządu Krajowego z dnia 21 marca 2008 roku;
 • Medal za zasługi dla harcerstwa na Dolnym Śląsku nadany przez Dolnośląską Radę Przyjaciół Harcerstwa w dniu 31 marca 2008 roku;
 • Brązowy medal za zasługi dla Policji przyznany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2008 roku;
 • Medal 60-lecia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przyznany uchwałą Senatu AE z dnia 27 listopada 2008 roku;
 • Złota odznaka zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich przyznana uchwałą Zarządu Głównego TMLiKPW z dnia 22 kwietnia 2009 roku;
 • Medal jubileuszowy z okazji 90-lecia utworzenia Policji Państwowej za współpracę i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa przyznany 24 lipca 2009 roku;
 • Medal jubileuszowy z okazji 50-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego za owocne wsparcie działań na rzecz ochrony przyrody w KPN przyznany w 2009 roku;
 • Odznaka honorowa Sybiraka przyznana uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków z dnia 2 listopada 2009 roku;
 • 7 miejsce wśród ponad 100 prezydentów polskich miast w 2010 roku w rankingu „Niezależni, Samorządni” tygodnika „Newsweek”;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej w 2010 roku;
 • Samorządowy Oskar przyznany w 2010 roku przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego;
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 października 2012 roku;
 • Złoty Medal „Za zasługi dla Straży Miejskich i Gminnych” przyznany uchwałą Zarządu Krajowego Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych z dnia 15 lipca 2021 roku.