Mój program

JELENIA GÓRA 2014-2030

CHCĘ TU ŻYĆ

ABY CHCIAŁY TU ŻYĆ NASZE DZIECI

Drodzy Jeleniogórzanie,
Szanowni Państwo.

Jelenia Góra ma szanse być przyjaznym miejscem do życia, nauki, pracy i wypoczynku, miejscem życzliwym dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców, atrakcyjnym dla inwestorów, turystów i kuracjuszy.
Jelenia Góra ma szanse dynamicznego rozwoju. Jest bowiem miastem znacznych możliwości. Wiemy jak je wykorzystać.

Konieczne jest napełnienie miasta nową energię. Tego od Nas oczekują Mieszkańcy. Dla nas i dla mnie osobiście zawsze najważniejsze były i są prawdziwe działania i realne efekty. Przedstawiamy zatem program, którego oczekują Jeleniogórzanie.

Po pierwsze, WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA – Warunki bytu w mieście pogarszają się. Musimy temu szybko zapobiec. Zadbane mieszkania i budynki, dostępna ochrona zdrowia, także do lekarzy specjalistów, większy zakres bezpłatnych programów profilaktycznych, wysokiej jakości szkolnictwo z wieloma zajęciami pozalekcyjnymi, atrakcyjne usługi kulturalne, rekreacja i kultura fizyczna, sprawna i zadbana infrastruktura, bezpieczne, dobre i oświetlone drogi i skrzyżowania, ład i czystość, a nawet ławki, gdzie na chwilę można usiąść poprawią warunki bytu mieszkańców i wizerunek naszego miasta. Jakość życia to także odpowiednie wynagrodzenie. Z niepokojem postrzegam np. sytuację pracowników oświaty i innych jednostek miejskich, którym krzywdząco do podstawy ustalania wynagrodzenia włączono wysługę lat. Naprawimy to.

Po drugie, ZDECYDOWANIE NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW– Rażąco wysokie są koszty utrzymania Jeleniogórzan. Odczuwa to każdy. Poddamy głębokiej optymalizacji wysokość opłat za dostawy wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, czynsze za komunalne mieszkania i lokale użytkowe. Wszystko to dlatego by życie w mieście było tańsze, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez miejskie spółki, spółki o dobrej ekonomicznej kondycji.

Po trzecie, AKTYWNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – Żyjemy w czasach dużej niepewności i ryzyka. Niestabilne miejsca pracy, rozszerzająca się sfera ubóstwa i biedy, niepokój o zdrowie, mieszkanie, o los niepełnosprawnych, o bezpieczne, normalne życie. Te problemy rozwiążemy prowadząc wielokierunkową politykę społeczną, politykę stałą i aktywną, a nie jedynie interwencyjną, politykę na rzecz rodziny, osób ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób bez własnych mieszkań, a często i bez środków do życia. Ruszy program budowy mieszkań komunalnych i socjalnych. Zdecydowanie większe będzie wsparcie dla pozarządowych organizacji oraz obywatelski budżet. Konieczne jest bowiem zwiększenie wpływu Mieszkańców na rozwój Jeleniej Góry.

Po czwarte, MIASTO DLA MŁODZIEŻY – Dla młodego pokolenia jeleniogórzan przygotujemy kompleksową ofertę przedsięwzięć gospodarczych i społecznych adekwatnych do wymagań. Najważniejsze jest tworzenie atrakcyjnego lokalnego rynku pracy, konkurencyjnego względem innych większych miast. Dziś niepokoi, że ponad 30% bezrobotnych to ludzie młodzi. Dopełnieniem oferty zatrudnienia będzie atrakcyjna oferta mieszkaniowa, rekreacyjna, kulturalna i edukacyjna, tak by Miasto było dla młodzieży miejscem nie tylko pracy, ale i zapewniało właściwe warunki mieszkaniowe, możliwości doskonalenia zawodowego, rozwoju umiejętności, rekreacji i rozrywki. Sprawimy, że warunki nauki, życia i pracy młodzieży będą adekwatne wobec oczekiwań. Już dłużej miasto nie będzie Was bezpowrotnie tracić.

Po piąte, DYNAMICZNY ROZWÓJ GOSPODARCZY I PRZYJAZNY RYNEK PRACY – Jelenia Góra tworzy polifunkcyjny układ. Niezbędne jest jednak wzmocnienie pozycji turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykorzystanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i jego walorów. Konieczne są także zmiany na rynku pracy. Dostrzegamy to wyraźnie. Pozyskamy inwestorów funkcjonujących w nowoczesnych i innowacyjnych dziedzinach gospodarki, a co za tym powstanie wiele nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Rozszerzymy jeleniogórski obszar specjalnej strefy ekonomicznej oraz silnie wesprzemy przedsiębiorczość mieszkańców i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Naszym celem jest obudzić energię miasta i zapewnić mu dynamiczny rozwój. Naszym celem jest Jelenia Góra z nową energią. Chcemy tu żyć i chcemy, aby tu chciały żyć nasze dzieci. Niech inni składają obietnice bez pokrycia, my chcemy słuchać mieszkańców. Już czas oddać im głos.

Czas podnieść jakość codziennego życia,
Czas radykalnie zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców,
Czas na zainwestowanie miasta w opiekę medyczną,
Czas na tanie przedszkola i żłobki,
Czas na aktywną politykę społeczną,
Czas na zatroszczenie się o dzieci, młodzież i starszych,
Czas w końcu powiedzieć do mieszkańców, samorząd jest Wasz i dla Was!

Szczegółowy program rozwoju Jeleniej Góry, który przedstawimy mieszkańcom w trakcie tej kampanii jest wyznaczony potrzebami i aspiracjami Jeleniogórzan. Wiecie wszyscy, że w ciągu czterech lat sprawowania przeze mnie urzędu Prezydenta Jelenia Góra pozyskała najwięcej pieniędzy zewnętrznych w swej historii. I z tego miejsca gwarantuje jedno. Całą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystam w celu zaspokojenia potrzeb Jeleniogórzan.

Deklaracja „chcemy tu żyć”, którą składamy przed Jeleniogórzanami oznacza, że „chcemy” aby w Jeleniej Górze godziwe były warunki bytowe. Żeby „tu” oznaczało zadbaną przestrzeń. Zaś „życie” to przyszłość, bo nasze kochane miasto ma być przyjaznym miejscem do życia.

Jelenia Góra, dnia 19 października 2014 roku

 

Kadencja 2010-2014

DOŚWIADCZENIE – ZAUFANIE – PEWNOŚĆ

Region dolnośląski wciąż oczekuje na istotne rozwojowe impulsy i wykorzystanie swych rozwojowych szans. Dlatego też – moim zdaniem – niezbędne jest praktyczne, nie zaś deklaratywne, podjęcie w latach 2010-2014 intensywnych działań w co najmniej pięciu kierunkach:

 1. samorządny, silny Dolny Śląsk w służbie obywatelom,
 2. Dolny Śląsk regionem autentycznie zrównoważonym i spójnym, nie zaś regionem społeczno-gospodarczych dysproporcji,
 3. wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego (w tym zawodowego) i kształcenia ustawicznego reagującego na potrzeby regionalnego rynku pracy; gospodarka musi bowiem być oparta na wiedzy,
 4. rozwój regionalnej infrastruktury transportowej zwiększający komunikacyjną dostępność Jeleniej Góry,
 5. wspieranie rozwoju gospodarczego regionu jeleniogórskiego – optymalne i efektywne wykorzystanie jego zasobów (w tym zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego) – rewitalizacja i gospodarcza aktywizacja terenów zdegradowanych.

 

Kadencja 2006-2010

alt Marek Obrębalski – podsumowanie kadencji 2006-2010

RAZEM dla lepszej przyszłości Jeleniej Góry!

1. Dynamiczny rozwój gospodarczy

Gospodarkę miasta zdynamizuję poprzez:

 • zwiększenie atrakcyjności miasta dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • kształtowanie klimatu autentycznie przyjaznego przedsiębiorcom,
 • wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez wdrożenie systemu atrakcyjnych ulg i zachęt dla nowych inwestorów i obecnie działających firm oraz utworzenie punktów doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorców ubiegających się o środki z funduszy Unii Europejskiej,
 • odpowiednią gospodarczą promocję i przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej,
 • aktywizację istniejących stref aktywności gospodarczej,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • przywrócenie Cieplicom statusu uzdrowiska i jego europejskiej rangi,
 • przygotowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 • rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej (kanalizacja Jagniątkowa i Goduszyna oraz lewobrzeżnych części Sobieszowa i Cieplic),
 • otwarcie miasta na zewnątrz, dzięki poprawie komunikacji drogowej i kolejowej,
 • budowę obwodnicy południowej i starania o lepsze połączenie Jeleniej Góry z Bolkowem i Wrocławiem,
 • zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju regionalnych linii kolejowych i ożywienia turystycznego ruchu kolejowego z Poznaniem, Wrocławiem, Warszawą i innymi ośrodkami,
 • rozbudowę lotniska i przystosowanie go do krajowej komunikacji pasażerskiej,
 • efektywne pozyskiwanie i odpowiednie wykorzystanie funduszy unijnych.

2. Ożywienie życia kulturalnego

Aktywizację życia kulturalnego w mieście zapewnię poprzez:

 • organizacyjne i finansowe wspieranie ogólnomiejskich i dzielnicowych imprez kulturalnych – przez cały rok,
 • ożywienie działalności kulturalnej Jeleniogórskich Domów Kultury,
 • budowę kompleksu kulturalnego na Zabobrzu,
 • organizację Domu Kultury w Cieplicach,
 • powstanie sceny wielu – czyli przywrócenie znaczenia kulturalnego miasta dzięki wykorzystaniu ogromnego potencjału lokalnych twórców (muzyków, malarzy, fotografików, aktorów) oraz udostępnienie sceny teatru dramatycznego dla potrzeb wszystkich jeleniogórskich teatrów,
 • rozwój Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”,
 • poprawę bazy lokalowej Muzeum Regionalnego i Muzeum Przyrodniczego umożliwiającej wyeksponowanie wszystkich posiadanych zbiorów (m.in. unikalnego szkła artystycznego),
 • stworzenie w BWA stałej galerii sztuki (malarstwo, rzeźba, fotografia) promującej miejscowych artystów,
 • wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz propagowania i rozwoju kulturalnego miasta.

3. Odpowiednie warunki dla sportu i rekreacji

Rozwój sportu i rekreacji zapewnię poprzez:

 • efektywne wykorzystanie wód termalnych do celów uzdrowiskowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych,
 • poprawę stanu istniejących kąpielisk otwartych,
 • budowę krytego basenu na Zabobrzu,
 • stworzenie w Jagniątkowie centrum sportów zimowych z wyciągami, trasami zjazdowymi i biegowymi, jako uzupełnienie oferty Karpacza, Szklarskiej Poręby i Jakuszyc,
 • tworzenie sieci narciarskich tras biegowych (zimowych i letnich),
 • rozwój sieci dróg rowerowych, docelowo łączących centrum Jeleniej Góry z Cieplicami, Sobieszowem i sąsiednimi gminami,
 • tworzenie zielonych promenad spacerowych wzdłuż rzek miasta,
 • wytyczenie i organizację ścieżki rekreacyjnej prowadzącej z Placu Ratuszowego na Perłę Zachodu i na Chojnik,
 • wykorzystanie rzek do celów rekreacyjnych (kajakarstwo, wioślarstwo),
 • otwarcie wież widokowych (Zamkowej, „Grzybka” na Wzgórzu Krzywoustego i na Górze Strzeleckiej) z punktami informacji turystycznej i małej gastronomii,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju schronisk (w tym na Chojniku),
 • udostępnienie dzieciom i młodzieży miejskich szkolnych obiektów sportowych w godzinach popołudniowych.

4. Inwestowanie w wiedzę

Rozwój edukacji wspierać będę poprzez:

 • wzmocnienie pozycji Jeleniej Góry jako miasta akademickiego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rozwoju placówek ustawicznego kształcenia,
 • większy komfort pracy i nauki w szkołach, dzięki tworzeniu mniej licznych klas,
 • dostępność podręczników w szkolnych bibliotekach,
 • wspieranie i promowanie zdolnych uczniów i studentów,
 • zwiększanie funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
 • wspieranie i promocję ruchu kulturalnego, naukowego i sportowego w szkołach (teatry szkolne, kabarety, koła naukowe, sekcje sportowe),
 • dostęp do bezpłatnego internetu dla wszystkich mieszkańców miasta,
 • tworzenie osiedlowych i szkolnych świetlic terapeutycznych,
 • reorientację kształcenia zawodowego i pełne jego dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • przywrócenieZespołowi Szkół Rzemiosł Artystycznychunikalnego, tradycyjnego profilu kształcenia w zakresie artystycznego szklarstwa, rzeźby, snycerstwa i galanterii stolarskiej.

5. Ład, czystość i estetyka miasta

Znaczącą poprawę w tym zakresie zagwarantuję poprzez:

 • zagospodarowanie nieatrakcyjnych miejsc i obiektów,
 • uczynienie Jeleniej Góry miastem zieleni i kwiatów,
 • rewitalizację Parku Zdrojowego, Parku Norweskiego i Parku na Wzgórzu Kościuszki,
 • zlikwidowanie nielegalnych miejsc parkingowych,
 • stopniową rewitalizację nie tylko centrum miasta,
 • większą dbałość o tereny zielone,
 • przywrócenie czystości Młynówki,
 • pozostawienie w gestii jednego administratora zarządu nad terenami zielonymi i parkami,
 • zapewnienie czystości na co dzień (m.in. poprzez zwiększenie liczby koszów na śmieci i ich odpowiednie rozmieszczenie w mieście),
 • likwidację dzikich wysypisk i zapobieganie ich powstawania poprzez ustawianie kontenerów,
 • wprowadzenie okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

6. Przyjazna ochrona zdrowia i polityka społeczna

Postęp w tych dziedzinach zapewnię poprzez:

 • wspieranie Szpitala Wojewódzkiego w zakresie lecznictwa specjalistycznego,
 • udostępnianie lokali na potrzeby ochrony zdrowia na preferencyjnych warunkach,
 • usuwanie barier dla niepełnosprawnych,
 • wspieranie budownictwa socjalnego,
 • integrację środowisk społecznych na rzecz pomocy ubogim,
 • zapewnienie każdemu dziecku posiłku w szkole,
 • pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych i wielodzietnych przy zakupie podręczników,
 • wspieranie działań na rzecz wzrostu aktywności zawodowej bezrobotnych,
 • finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców.

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście chcę zagwarantować poprzez:

 • restrukturyzację Straży Miejskiej, tak by jej patrole były zawsze obecne na ulicach Jeleniej Góry, także nocą – zwiększenie działań prewencyjnych i możliwości operacyjnych Straży Miejskiej,
 • monitoring ważniejszych rejonów Jeleniej Góry (w tym szkół),
 • poprawę i uzupełnienie oświetlenia miasta,
 • zwiększenie patroli Straży Miejskiej i Policji na ulicach miasta, w tym szczególnie w miejscach narażonych na wandalizm (m.in. przez dofinansowanie Policji),
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców mających na celu bezpieczeństwo w mieście,
 • opracowanie i wdrożenie programu współpracy między służbami porządkowymi a mieszkańcami.

8. Sprawna i przyjazna administracja samorządowa

Większe zadowolenie z pracy urzędów chcę zagwarantować poprzez:

 • likwidację biurokratycznych barier rozwoju miasta,
 • wprowadzanie przejrzystych i przyjaznych procedur załatwiania spraw mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów,
 • dostosowanie czasu pracy urzędów do potrzeb mieszkańców,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przekazywanie im części zadań własnych miasta,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i budowanie autentycznego społeczeństwa obywatelskiego.