MOJE REFLEKSJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W ROZWOJU REGIONU

Opublikował:

Fundusze europejskie są istotnym czynnikiem rozwoju Dolnego Śląska, rozwoju naszych miast, gmin i powiatów. Ich efektywność najlepiej ukazuje dynamika rozwojowa regionu oraz wzrost jego atrakcyjności i konkurencyjności nie tylko w krajowej, ale i europejskiej scenerii. Rok 2024 to rok 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej i tym samym szerokiego otwarcia na korzystanie ze środków unijnych.

Dla mnie to również szczególny okres, w którym od początku aktywnie uczestniczyłem przy przygotowaniu programowych i strategicznych podstaw praktycznego ukierunkowania rozwoju województwa dolnośląskiego. Jestem bowiem współautorem „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006” oraz „Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Byłem członkiem Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz przewodniczącym Komitetu Ekspertów do spraw Strategii rozwoju Dolnego Śląska 2030. Aktualnie możliwości efektywnego wykorzystania funduszy europejskich kreuję i oceniam pełniąc m.in. funkcję członka Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz przewodniczącego regionalnego zespołu do spraw aktualizacji strategii rozwoju Dolnego Śląska 2030 PLUS.

Dolny Śląsk dwadzieścia lat temu reprezentował jedynie 51% unijnego poziomu krajowego produktu brutto w przeliczeniu na każdego mieszkańca, a dziś zbliża się już do 90%. Obecna perspektywa unijnego programowania lat 2021-2027, w której nasz region dysponuje środkami w wysokości ponad 2 mld 300 mln EUR bez wątpienia pozwoli na spełnienie wielu oczekiwań i aspiracji Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków. Wśród priorytetów są bowiem inwestycje w poprawę jakości i bezpieczeństwo połączeń drogowych, rewitalizacja kolejnych odcinków linii kolejowych, wzrost energetycznej efektywności zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej oraz wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych i edukacyjnych. Istotnym kierunkiem przeznaczenia unijnych środków w naszym regionie jest również wsparcie instytucji sektora obywatelskiego, wielu środowisk młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Bez wątpienia zatem fundusze europejskie są i będą silnym impulsem wielodziedzinowego dynamicznego rozwoju naszego regionu.

Written by