DOLNOŚLĄSKA DYNAMICZNA RÓWNOMIERNOŚĆ

Opublikował:

Z myślą o finansowym wsparciu w ramach kolejnej unijnej perspektywy (lata 2021-2027) podejmowane są liczne samorządowe inicjatywy. Dotyczą one m.in. podziału województw na mniejsze jednostki terytorialne szczebla NUTS 2. Dzięki rewizji klasyfikacji NUTS wyodrębnione mogą być regiony o zdecydowanie niższym poziomie rozwoju od obszarów metropolitalnych. W konsekwencji pozwoli to zaliczyć peryferyjne obszary do grupy jednostek rozwojowo zacofanych, a zatem uzasadnić relatywnie większe wsparcie w ramach unijnej polityki spójności. Kwestia ta dotyczy m.in. województwa dolnośląskiego, które charakteryzuje się także wyraźnymi rozwojowymi dysproporcjami. Wydzielenie regionu sudeckiego (obecne podregiony jeleniogórski i wałbrzyski) pozwoliłoby po roku 2020 korzystać z unijnego wsparcia dla obszarów zacofanych, gdyż poziom PKB na mieszkańca w tymże regionie wynosi jedynie 53% unijnej średniej. Z kolei, region wrocławsko-legnicki (północno-wschodni) wyróżnia się zdecydowanie wyższym poziomem pod tym względem (PKB per capita 94% UE28).

Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT dokonuje rewizji podziału na jednostki terytorialne NUTS nie częściej niż raz na trzy lata. Stąd też oczekiwać można, że kolejna rewizja nastąpi w roku 2019 (rewizja NUTS 2019). Wnioskodawcą może być tylko Państwo Członkowskie, stąd w Polsce taki wniosek może przygotować jedynie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego może zatem zwrócić się do tegoż ministra o złożenie wniosku do EUROSTAT-u o dokonanie korekt w obecnym podziale terytorialnym, w tym o wyodrębnienie nowych jednostek terytorialnych szczebla NUTS 2 (wyodrębnienie z województwa dolnośląskiego dwóch jednostek: regionu sudeckiego i regionu wrocławsko-legnickiego) z odpowiednim uzasadnieniem.

Written by