INTERPELACJA W WAŻNEJ DLA JELENIEJ GÓRY SPRAWIE

Opublikował:

Podczas obrad IV sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (16 stycznia 2015 r.) podjęliśmy uchwałę odnośnie stanowiska w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2023. Projekt ten został przez radnych Sejmiku negatywnie zaopiniowany, gdyż nie uwzględnia strategicznych z punktu widzenia regionu inwestycji drogowych. Jedną z nich jest przebudowa drogi krajowej DK 3 relacji Jelenia Góra – projektowana obwodnica Bolkowa (S3) w standardzie dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu (wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry). O wpisanie tej inwestycji do krajowego programu zabiegałem m.in. poprzez złożenie stosownego wniosku na posiedzeniu Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, ale i poprzez złożenie interpelacji do Zarządu Województwa. W odpowiedzi na moją interpelację Instytut Rozwoju Terytorialnego przeprowadził „Analizy kierunków rozwoju podstawowego układu drogowego województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru lokującego się między Wrocławiem, Jelenią Górą i Kłodzkiem”. W ramach tych analiz przedstawiono propozycję budowy nowych odcinków (obwodnice Kaczorowa i Bolkowa) oraz dobudowy drugiego pasa ruchu na odcinkach Jelenia Góra – Kaczorów, Kaczorów – Bolków oraz Bolków – S3.

Od wielu lat mieszkańcy, turyści, lokalne władze samorządowe, przedsiębiorcy oraz inni użytkownicy turystyczno-uzdrowiskowego subregionu jeleniogórskiego odczuwają potrzebę budowy bezpiecznego połączenia drogowego umożliwiającego zdecydowanie szybszy dojazd nie tylko do Wrocławia, ale i innych ośrodków i regionów kraju. Na problem ten wyraźnie wskazano także w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego uznając Kotlinę Jeleniogórską jako jeden z obszarów o wyjątkowo słabej dostępności komunikacyjnej. Niska dostępność komunikacyjna tego subregionu jest obecnie coraz bardziej odczuwaną barierą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz wzrostu poziomu przestrzennej spójności regionu dolnośląskiego.

Written by